2023眼看就要结束,泰国的政坛又有大事发生,本来已经卸任总理的巴育又被任命为了新的枢密院大臣,那大家知道枢密院是一个怎样的机构吗?枢密院大臣都有什么来头呢?今天就让我们来一起了解一下!

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นองคมนตรี ทำให้ชื่อของพลเอกประยุทธ์กลับมาเป็นที่กล่าวถึงอีกครั้งในบทบาทใหม่ หลังพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
在2023年11月29日,泰国皇家宪报发布了一项皇家谕令,任命上将巴育·占奥差为枢密院大臣,使他在卸任总理职务后再次成为备受关注的人物。

คณะองคมนตรี เป็นคณะที่ปรึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อถวายคำแนะนำแก่พระมหากษัตริย์ไทย องคมนตรีตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกำหนด จะต้องมีสมาชิกจำนวนไม่เกิน 18 คน ประธานองคมนตรีคนปัจจุบันคือพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ อดีตนายกรัฐมนตรีไทยคนที่ 24 อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดและอดีตผู้บัญชาการทหารบก ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ภายหลังการถึงแก่อสัญกรรมของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ โดยพระมหากษัตริย์มีพระราชวินิจฉัยในการแต่งตั้งสมาชิกองคมนตรีทั้งหมด สำนักงานองคมนตรีอยู่ที่ทำเนียบองคมนตรี เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
枢密院是一个由泰国国王任命成立的咨询机关,旨在向泰国国王提供建议。依据泰国宪法规定,其成员人数不得超过18人,目前的枢密院主席是素拉育·朱拉暖上将,他曾担任泰国第24任总理、武装部队总司令和陆军总司令,在炳·廷素拉暖上将去世后于2019年5月27日担任枢密院大臣。国王对枢密院成员进行任命,枢密院办公室位于曼谷Phra Nakhon区。

ในรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 10 ระบุว่า ตำแหน่งองคมนตรีมาจากการเลือกและแต่งตั้งโดยพระมหากษัตริย์ โดยกำหนดให้มีประธานองคมนตรีหนึ่งคน และองคมนตรีอื่นอีกไม่เกิน 18 คน รวมกันทั้งหมด 19 คน เป็นคณะองคมนตรี เพื่อทำหน้าที่ถวายความเห็นต่อพระมหากษัตริย์ในพระราชกรณียกิจทั้งปวงที่พระองค์ทรงปรึกษา ดังนั้นในการแต่งตั้งพลเอกประยุทธ์เป็นองคมนตรีจึงทำให้ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดแล้ว
在2017年宪法第10条规定,枢密院成员由国王选出并委任产生,规定枢密院主席一人,其他成员不超过18人,总共不超过19人,组成枢密院委员会。枢密院的职责是向国王提供对他在国家事务中所咨询的一切问题的意见。根据宪法,泰国国王在2023年11月29日正式任命巴育上将为枢密院大臣。

รู้จัก คณะองคมนตรี ทั้ง 19 คน
认识19位枢密院成员

1.พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ อายุ 80 ปี ประธานองคมนตรี นายกรัฐมนตรีไทยคนที่ 24 จากการแต่งตั้งโดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) ภายหลังเหตุการณ์รัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ. 2549 และเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ก่อนเข้าดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี พลเอก สุรยุทธ์ เคยดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
1.素拉育·朱拉暖上将,80岁,枢密院主席,是泰国第24任总理,他是由政府改革委员会在泰国民主体制下选举产生的。在泰国2006年政变后,他曾担任泰国内政部长而后出任总理,曾担任泰国陆军总司令和武装部队最高指挥官。

2.ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย อายุ 82 ปี ประธานคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช, นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล, นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ในอดีตได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร
2.Kasem Watanachai教授,82岁,是Thabo Crown Prince医院基金会的主席、玛希隆大学校董事会主席、清迈大学校董事会主席和艺术大学校董事会主席。他曾在他信任泰国总理期间担任教育部长。

3.พลากร สุวรรณรัฐ อายุ 75 ปี เคยรับราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ดำรงตำแหน่งสำคัญ อาทิ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายกิจการพิเศษ และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดปัตตานี ปัจจุบันเป็นประธานกรรมการ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อุบล ไบโอเอทานอล จำกัด (มหาชน)  
3.Palakorn Suwanrath,75岁,曾在泰国内政部中任职,担任过重要职务,如负责特别事务的泰国内政部次部长、南部边境府行政管理中心主任、清迈府和北大年府的府尹。目前他是Bangkok Aviation Fuel Services Public公司和Ubon Bio Ethanol公司的董事会主席。

4.ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ อายุ 79 ปี อาจารย์พิเศษประจำ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อดีตประธานศาลฎีกา ประธานสมาคมกฎหมายอาเซียน ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา
4.Atthaniti Dittha Amnat教授,79岁,担任法政大学法学院特聘教授,他曾任泰国最高法院法官,也是东盟法律协会的主席。目前,他担任Petcharat-Suwatana基金会的主席。

5.ศุภชัย ภู่งาม อายุ 79 ปี  ดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2547 สืบต่อจากนายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ และเป็นผู้นำคณะผู้พิพากษาเข้ารับพระราชกระแสรับสั่งให้ตุลาการศาล ยุติธรรมช่วยแก้ไขวิกฤตของบ้านเมืองในช่วงกลางปี พ.ศ. 2548
5.Supachai Poongarm,79岁,于2004年10月1日接替Atthaniti Dittha Amnat担任最高法院主席,并接受泰国皇家委任领导法官团队来协助解决泰国在2005年中期的社会危机。

6.พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข อายุ 75 ปี ประธานกรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง เลขาธิการมูลนิธิพระดาบส, อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ และอดีตรองหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) คนที่ 1 
6.Chalit Pukbhasuk空军上将,75岁,是在皇家人工降雨项目专家委员会主席、Phradabos慈善协会的秘书长,曾任泰国空军司令,并在泰国君主立宪制政府改革委员会的第一位副主席。

7.พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา อายุ 68 ปี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในรัฐบาลของ ประยุทธ์ จันทร์โอชา, หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของ คสช.และสมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ, อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด, อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก。
7.Paiboon Khumchaya,68岁,在巴育政府中担任过泰国司法部长一职务。还曾担任国家维持和平秩序委员会委员及司法部门领导,还曾担任武装部队副司令、陆军司令助理等要职。

8.พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ อายุ 70 ปี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อดีตที่ปรึกษาและอดีตเลขานุการคณะที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ อดีตรองผู้บัญชาการทหารบก อดีตเสนาธิการทหารบก 
8.Dapong Ratanasuwan,70岁,曾担任泰国教育部长和自然资源与环境部长。他曾担任国家和平维持委员会的顾问和秘书长。他曾担任陆军副司令、陆军参谋长。

9.จรัลธาดา กรรณสูต อายุ 74 ปี ประธานคณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง ประธานกรรมการบริหารกองทุนพระราชทานสำหรับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อดีตที่ปรึกษาสำนักราชเลขาธิการ อดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และอดีตอธิบดีกรมประมง ในปี พ.ศ. 2554 ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ญี่ปุ่น The Order of the Rising Sun,Gold Rays with Neck Ribbon จากสมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่น
9.Charantada Kannasoot,74岁,是皇家项目基金会的主席,也是皇家发展项目基金管理执行委员会主席。他曾担任泰国皇家事务委员会顾问、农业和合作社副部长,渔业总局局长。在2011年,他受日本天皇授予旭日大绶章,以表彰他在促进泰日两国之间友好关系方面的贡献。

10.พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ อดีตตุลาการศาลทหารสูงสุด อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก กรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
10.Kampanart Ruddit上将,曾担任泰国最高军事法院首席法官,是前陆军副司令助理、国家特设立法委员会委员、国家立法委员会成员。

11.พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ อายุ 66 ปี องคมนตรีที่เป็นทหารเรือคนเดียวในคณะ อดีตรองปลัดกระทรวงกลาโหม และอดีตผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ ประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  กรรมการในคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
11.Pongthep Nhuthep海军上校,66岁,是唯一一位担任枢密院大臣的海军上将,曾担任国防部的副部长和海军学校的司令。他还是Rajaprajanugroh基金会主席和Royal Patronage的管理委员会委员。他也是Thabo Crown Prince医院基金会的理事会成员。

12.รองศาสตราจารย์ ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา อายุ 81 ปี อดีตเลขาธิการพระราชวัง อดีตผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในรัฐบาล
12.副教授Chirayu Isarangkun Na Ayuthaya博士,81岁,曾担任王室秘书长、王室财产办公室主任、泰国国家发展管理研究生院委员会主席、工业部长和总理府部长等职务。

13.อำพน กิตติอำพน อายุ 68 ปี เมื่อนับถึงปี 2558 อำพน ในฐานะ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ถือเป็นข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งซี 11 นานที่สุด อาวุโสสูงสุด ในบรรดาข้าราชการที่เทียบเท่าปลัดกระทรวง ยาวถึง 12 ปี ทำงานให้แก่ 7 รัฐบาล โดยทำงานให้แก่นายกรัฐมนตรีทั้งหมด 3 คน ได้แก่ ได้แก่ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีตประธานกรรมการบริษัทการบินไทย, กรรมการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
13.Ampon Kittiampon,68岁,截至2015年,在他担任国家经济社会发展委员会秘书长和内阁秘书长的职务中,成为在副部长等级历任职务最久、资历最高的公务员之一,长达12年,曾服务了7届政府,包括3位总理,分别是:阿披实、英拉和巴育。他曾担任泰国国际航空公司主席、王室资产委员会成员等职务。

14. พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท อายุ 66 ปี อดีตผู้บัญชาการทหารบก, อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, อดีตผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ, กรรมการธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)  อดีตเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
14.Chalermchai Sittisart上将,66岁,曾担任泰国陆军司令、国家立法委员会成员、特战指挥部指挥官、泰国军人银行董事会成员、国家维持和平秩序委员会秘书长等职务。

15.พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง อายุ 65 ปี อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ, อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, อดีตสมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ, อดีตเสนาธิการทหารอากาศ, อดีตผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการบินพลเรือน และ อดีตกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
15.Jom Rungsawang空军上将,65岁,曾担任泰国空军司令、国家立法委员会成员、国家维持和平秩序委员会会成员、空军参谋长、民用飞行指挥和控制中心问题解决委员会主席,以及泰国机场公司董事会委员。

16.นุรักษ์ มาประณีต อายุ 74 ปี อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญ อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยของนุรักษ์ในขณะดำรงตำแหน่งศาลรัฐธรรมนูญได้แก่ การวินิจฉัยยุบพรรคการเมือง 29 พรรค อาทิ พรรคไทยรักไทย พรรคพลังประชาชน พรรคชาติไทย และ พรรคอนาคตใหม่ วินิจฉัยให้นายกรัฐมนตรี 2 คนพ้นจากตำแหน่ง ได้แก่ สมัคร สุนทรเวช และ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
16.Nurak Marpraneet,74岁,曾担任宪法法院院长和宪法法院法官。在担任宪法法院期间有如下裁定:解散29个政党,包括泰爱泰党、民主力量党、泰国党和新未来党。他还对罢免两位总理进行了裁定,分别是沙马·顺达卫和英拉·西那瓦。

17. ศาสตราจารย์ ดร.เกษม จันทร์แก้ว อายุ 85 ปี เป็นนักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เคยดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมป่าไม้ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในรัฐบาลพลเอก เปรม ติณสูลานนท์  ได้รับแต่งตั้งเป็นองคมนตรีใน พ.ศ. 2564 ผลงานส่วนใหญ่เป็นด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ที่สำคัญ คือ งานวิจัยการจัดการลุ่มน้ำและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์การเกษตรดีเด่นสองสมัยจากสมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทย
17.Kasem Chankaew,85岁,是环境科学领域的学者,曾担任森林管理局局长,并在炳·廷素拉暖领导的政府中担任总理顾问。他于2021年被任命为枢密院大臣。他的主要工作集中在环境科学领域,尤其是关于流域管理和环境科学的研究。此外,他曾两次获得泰国农业科学学会颁发的卓越农业科学家奖。

18. พล.อ. บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ อายุ 85 ปี อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก, อดีตแม่ทัพภาคที่ 1, อดีตผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, อดีตแม่ทัพน้อยที่ 1, นายกสมาคมทหารผ่านศึกเกาหลี ในพระบรมราชูปถัมภ์ คนที่ 10 ได้รับพระราชทานโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งองคมนตรีวันที่ 21 ตุลาคม 2565 
18.Bundit Malaiarisoon,85岁,曾担任陆军司令助理、第一军区司令、朱拉春高皇家军事学院校长、第一分区司令、第十位朝鲜战争老兵协会主席,于2022年10月21日被任命为枢密院大臣。

19. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา อายุ 69 ปี อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 29 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งก่อรัฐประหาร พ.ศ. 2557 ก่อนหน้านั้นเป็นผู้บัญชาการทหารบก ได้รับพระราชทานโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งองคมนตรีวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566
19.巴育·占奥差上将,69岁,曾担任泰国第29位总理,曾任国防部长和国家维持和平秩序委员会主席。他在2014年政变之前曾担任陆军总司令。于2023年11月29日获得国王任命担任枢密院大臣。
 

原来担任这个职位的人来头都不小啊!而巴育的受命,也打破了此前一些所谓大咖们宣传的,巴育可能要入狱、巴育可能马上要回来做总理的传言了。

 

声明:本文由沪江泰语编译整理,素材来自sanook,未经允许不得转载。如有不妥,敬请指正。