กอ ไก่ ขอ ไข่ ฃอ ขวด คอ ควาย ฅอ คน ฆอ ระฆัง
งอ งู จอ จาน ฉอ ฉิ่ง ชอ ช้าง ซอ โซ่ ฌอ เฌอ
ญอ หญิง ฎอ ชฎา ฏอ ปฏัก ฐอ ฐาน ฑอ มณโฑ ฒอ ผู้เฒ่า
ณอ เณร ดอ เด็ก ตอ เต่า ถอ ถุง ทอ ทหาร ธอ ธง
นอ หนู บอ ใบไม้ ปอ ปลา ผอ ผึ้ง ฝอ ฝา พอ พาน
ฟอ ฟัน ภอ สำเภา มอ ม้า ยอ ยักษ์ รอ เรือ ลอ ลิง
วอ แหวน ศอ ศาลา ษอ ฤๅษี สอ เสือ หอ หีบ ฬอ จุฬา
       
ออ อ่าง ฮอ นกฮูก        

点击查看泰语元音发音表>> 
教你如何快速正确地练习打泰语>>> 
快速学会书写和读出泰语辅音字母>>> 
泰语入门教材《玛尼和她的朋友们 》第一课>>> 
泰语辅音发音表 
快速学会书写和读出泰语辅音字母 
泰语入门 初学者必读 
初学者如何学好泰语? 
初学者必备:泰语字母键盘分布图壁纸 
快速学会书写和读出泰语辅音字母 
泰语的5个声调怎么读? 怎么记?
泰语基础知识
泰语跟我学—— 第1课 人称
泰语零基础入门:泰语元音拼读教学
基础泰语:怎么让泰国人教你说泰语 
教你如何快速正确地练习打泰语
【音频】泰语中多样化的打招呼
泰语辅音" ร "的特殊读法
致泰语初学者:实用泰语入门教程介绍 
泰语语法大全 
实用泰语APP免费下载:泰语新手一学就会 
泰语拼读规则 
泰语缩写词汇大全 
教你如何利用开心词场背泰语旅游单词